FAQ : กรณี Share drive ใน Google Drive จะถูกคิดพื้นที่ใช้งานหรือไม่ ?

Q : กรณี Share drive ใน Google Drive จะถูกคิดพื้นที่ใช้งานหรือไม่

A : จะถูกคิดพื้นที่โดยจะคิด quota จากคนที่เป็นเจ้าของ File

ผู้เขียน

เอนกวิทย์ พลรบ
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
anekwit@g.swu.ac.th