การเปิด – ปิด Windows Defender บน Windows 10:

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางไมโครซอฟต์ได้จัดเตรียมโปรแกรมต่างๆ ที่จําเป็นไว้ใน MS Windows เช่น
โปรแกรมป้องกันไวรัส (Windows Defender) ซึ่งอาจมีผู้ใช้งานบางท่านไม่ทราบ จึงทําการติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันไวรัสเพิ่มเติม เช่น Kaspersky, Avira ในกรณีเช่นนี้มักเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่สามารถใช้งาน
Windows Defender ได้เนื่องจากในการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ส่วนใหญ่มักมีการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทําการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสดังกล่าว และทําการปิดการใช้
งานโปรแกรมป้องกันไวรัสตัวอื่นๆ ดังนั้นหากผู้ใช้งานมีความจําเป็นต้องเข้าใช้งาน Windows Defender แต่
ไม่สามารถเปิดใช้งานได้วันนี้เราจะมาทําการแก้ไข ตามขั้นตอนดังนี้

  • เปิดโปรแกรม Regedit ดังรูป

  • ที่หน้าต่าง Registry Editor เลือก \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender

  • Double-click ที่ DisableAntiSpyware

  • เปลี่ยนค่าจาก 1 เป็น 0 แล้วคลิ๊กปุ่ม OK

  • จากนั้นทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเข้าสู่ Windows ท่านสามารถใช้งาน Windows Defender Antivirus ได้ตามปกติ

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th