แผนควบคุมคุณภาพในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว (SWU e-Meeting)

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว (SWU e-Meeting) มีแผนควบคุมคุณภาพการบริหารงานประชุม สำหรับผู้ดูแล Framework การประชุมที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารจัดการงานประชุมได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการแต่ละขั้นตอนการประชุมได้ทันเวลา

  • เลือกหัวข้อ “แผนการควบคุมคุณภาพ” จะปรากฎจอภาพและเลือก Tab “Add/Edit”
  • กรอกข้อมูลจำนวนวัน ก่อน-หลังการประชุม ในแต่ละขั้นตอนการประชุม และกดปุ่ม “Submit” เพื่อบันทึกข้อมูล
  • หลังจากที่กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพแล้ว ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องดำเนินการ การส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ ได้แก่ ขอเชิญประชุม ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม ของดการประชุม ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม หรือ ข้อความจากระบบงานประชุม ในระบบ SWU e-Meeting มีเมนู “Send Mail (ส่งเมล์)” หัวข้อ “Mail Message (ข้อความผ่านระบบเมล์)”
  • สามารถดูรายงานผลการดำเนินการตามแผนการควบคุมคุณภาพ ได้ที่หัวข้อ “สรุปรายงานการส่ง Mail”
  • เมื่อมีการส่งจดหมายผ่านระบบ SWU e-Meeting ระบบจะนำวันทีส่งจดหมายมาเปรียบเทียบกับแผนการควบคุมคุณภาพ จะได้ทราบว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือไม่

ผู้ดูแล Framework การประชุมที่รับผิดชอบ ควรกำหนดแผนควบคุมคุณภาพในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว (SWU e-Meeting) เพื่อให้การดำเนินการงานประชุมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารเวลาในงานประชุมได้อย่างคุ้มค่าและทันเวลา

ผู้เขียน

สมบุญ อุดมพรยิ่ง
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
sombun@g.swu.ac.th