การเตรียมความพร้อมของระบบก่อนที่จะพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET Core โดยใช้ Visual Studio Code บนแพลตฟอร์ม Windows

ก่อนที่จะกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของระบบในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET Core โดยใช้ Visual Studio Code ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงความหมายของ ASP.NET Core ดังนี้

ASP.NET Core คืออะไร

ASP.NET Core เป็นเทคโนโลยีจากค่ายไมโครซอฟต์ (Microsoft) ใช้สำหรับการพัฒนาเว็ปไซต์ ทั้งนี้ ASP.NET Core สามารถพัฒนาได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Mac โดยภาษา C# และ Razor หรือจะเรียกว่าตัว ASP.NET Core คือ Open Source ของค่ายไมโครซอฟต์นั่นเอง การเขียนโปรแกรมดังกล่าวใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ MVC (Model, View, Controller) ที่ช่วยให้ง่ายต่อการออกแบบ วิเคราะห์ และบำรุงรักษา Web Application

สิ่งที่ปรับปรุงจากการทำงานของ ASP.NET Core ก็คือ

  • ความสามารถในการสร้าง web UI และ web APIs แบบหนึ่งเดียว (unified story)
  • การทำงานร่วมกันของ client-site frameworks และ development workflows
  • ความพร้อมของการทำงานบน cloud ในแบบของ configuration system
  • มีการทำงานแบบ dependency injection (DI) ซึ่งเป็นแบบ loose coupling ระหว่าง objects และ ส่วนอื่นๆ
  • มีการทำงานแบบ light-weight และ modular HTTP Request pipeline
  • รองรับการทำงานแบบ side-by-side app versioning
  • อยู่ในรูปแบบการทำงานของ NuGet packages
  • มีเครื่องมือใหม่ๆ รองรับการพัฒนา web ที่ทันสมัย (modern web development)
  • ทำงานข้าม platform ของ ASP.NET apps ทั้งบน Windows, Mac และ Linux
  • เป็น Open Source มี Community สนับสนุนและรองรับ

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET Core โดย Visual Studio Code มีดังนี้

แพ็กเกจที่จำเป็นต้องติดตั้งใน Visual Studio Code

แพ็กเกจ C#

NuGet Gallery

แอพพลิเคชั่น yeoman สามารถติดตั้งได้โดยพิมพ์คำสั่งผ่าน command line ดังนี้

npm install -g yo generator-aspnet gulp bower

การสร้างแอพพลิเคชั่นแรกด้วย ASP.NET Core

1. สร้างโฟลเดอร์ว่างไว้ในเครื่องที่ไดรฟ์ไหนก็ได้

2. เปิดโฟลเดอร์ว่างที่สร้างขึ้นมาด้วย Visual Studio Code โดยเลือกเมนู File -> Open Folder

3. เปิดจอ Terminal โดยเลือกเมนู Terminal -> New Terminal

4. หลังจากเปิด Terminal แล้ว ให้พิมพ์คำสั่งดังนี้

yo aspnet

เมื่อติดตั้งสำเร็จแล้วก็จะปรากฏหน้าจอดังนี้

5. เลือกตัวเลือก web application

6. เสร็จแล้วก็เลือก UI framework ที่ใช้ในโปรเจ็ค ให้เลือก Bootstrap

7. หลังจากนั้น ให้ตั้งชื่อแอพพลิเคชั่นใหม่ตามต้องการ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์แบบ MVC ด้วย ASP.NET Core ได้ตามปกติ

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th