คู่มือการใช้งาน IP Phone ยี่ห้อ Grandstream 1450

คู่มือการใช้งาน IP Phone ยี่ห้อ Grandstream 1450
สามารถดูได้ที่ https://cc.swu.ac.th/Portals/1/Download/ipphone_manual.pdf?ver=2015-03-17-144837-930 

หรือเข้าที่เว็บไซต์ระบบโทรศัพท์ผ่านไอพีของมหาวิทยาลัย https://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4586

ผู้เขียน

ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
tunyaton@g.swu.ac.th