สอบถามการเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่สนใจ
โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ เมล admission@swu.ac.th
หรือ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ http://admission.swu.ac.th/
หรือติดต่อ
ระดับปริญญาตรี
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15716,15665

ระดับบัณฑิตศึกษา
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15646

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถใช้งานบัวศรี หลังจากการเปลี่ยนสภาพนิสิต

หากนิสิตมีการเปลี่ยนสภาพนิสิตแตกต่างจากเดิม มีขั้นตอนดังนี้
1. นิสิตดำเนินการยื่นคำร้องขอย้ายสภาพกับทางบัณฑิตวิทยาลัย
2. ทางบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการขั้นตอนการย้ายสภาพนิสิต
3. นิสิตได้เลขประจำตัวนิสิตใหม่
4. ส่วนรหัสบัวศรีไอดีจะเป็นรหัสเดิมที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น ไม่มีการออกรหัสบัวศรีตามเลขประจำตัวใหม่

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Buasri ID

  • ติดต่อได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการฯ ชั้น 14 
  • หลักฐานที่ใช้ในการเข้ามาติดต่อเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน เช่น เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูป