เปลี่ยนรหัส Buasri id ได้ที่ไหน

Buasri id สามารถเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ที่ http://mail3.swu.ac.th/change_pwd.php

กรณี ลืมรหัสผ่าน
กรุณามาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรพนักงาน หรือบัตรนิสิต เพื่อมาประกอบการยืนยันตัวตน ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์

  • ประสานมิตร : ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
  • องครักษ์ : ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
  • ศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) : ห้องคอมพิวเตอร์ โทร 1218 หรือ 1219

ผู้เขียน

ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
tunyaton@g.swu.ac.th