เปลี่ยนรหัส Buasri id ได้ที่ไหน

Buasri id สามารถเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ที่ http://mail3.swu.ac.th/change_pwd.php

ผู้เขียน

ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
tunyaton@g.swu.ac.th