Supreme2004 : กดพิมพ์รายงานหรือพิมพ์ Transcript ไม่ได้

หากพิมพ์รายงานหรือพิมพ์ Transcript แล้วระบบไม่ขึ้น preview รายงานให้ดูเพื่อสั่งพิมพ์ สาเหตุมาจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัส McAfee โดยวิธีการแก้ปัญหาดังนี้
1. ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส McAfee ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้
1.1  ที่หน้าจอ Desktop คลิก Show hidden icons (จากรูปที่หมายเลข 1 )
1.2  ตรวจสอบไอคอนสัญลักษณ์โปรแกรม McAfee        (จากรูปที่หมายเลข 2)

2.  หากมีการติดตั้งโปรแกรมให้ทำการถอนการติดตั้ง โดยวิธีการถอนการติดตั้งสามารถเข้าดูได้ตาม
Link : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7287  จะปรากฏหน้าจอดังรูป แล้วคลิกเลือกแท็บ “การถอนโปรแกรม” จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นแล้ว restart เครื่อง

ผู้เขียน

ทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
thawisakt@g.swu.ac.th