1

ผู้เขียน

สุธิสา แจ่มสุข
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
suthisa@g.swu.ac.th