การเปลี่ยนรหัสผ่าน Buasri ID

  • ติดต่อได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการฯ ชั้น 14 
  • หลักฐานที่ใช้ในการเข้ามาติดต่อเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน เช่น เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูป

ผู้เขียน